Phát triển năng lực

GIỚI THIỆU

Chiến lược phát triển năng lực tập trung vào 3 cấp độ: cấp độ cá nhân, cấp độ tổ chức và môi trường phát sinh khả năng.


Cần thiết hỗ trợ tất cả 3 cấp độ này để thúc đẩy phát triển năng lực bền vững: cấp độ cá nhân, cấp độ tổ chức và môi trường phát sinh khả năng.  Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tài liệu Khái niệm chiến lược phát triển năng lực.

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung là nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với cán bộ và cơ quan về rác thải, ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường, tầm quan trọng về phân loại, thu gom, xử lý và tái chế rác thải. Dự án cũng hỗ trợ cấp tổ chức và môi trường có khả năng để đạt được chiến lược phát triển năng lực bền vững.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động cho 4 huyện mục tiêu (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn) sẽ được thực hiện như sau:

  • Xây dựng một chiến lược phát triển năng lực dài hạn và bền vững.
  • Thiết lập và hỗ trợ công việc cho nhóm cải thiện thể chế, nhóm này sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn, mạng lưới và hỗ trợ các dự án thí điểm.
  • Cam kết và tham gia vào chương trình đào tạo dài hạn cho các lãnh đạo, người quản lý, nhóm cải thiện thể chế, cán bộ Ban quản lý dự án và các bên liên quan khác.
  • Tổ chức các hội thảo và các chuyến tham quan học tập trong nước và trong khu vực liên quan tới các thực tiễn tốt trong quản lý các vấn đề về chất thải rắn, bao gồm nâng cao nhận thức, thu gom, tái chế, xử lý rác thải, sự tham gia của khối tư nhân, cung cấp dịch vụ, thiết kế và quản lý bãi chôn lấp rác thải.
  • Hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch tổng thể về quản lý chất thải rắn của tỉnh (QHTTCTRT) và lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cho 4 huyện (QHQLCTRH) liên quan, và trên các kết quả đầu ra của các quy hoạch này, điều chỉnh các hoạt động của chương trình.

CÁC NHÓM MỤC TIÊU

  • Các lãnh đạo và những người quản lý của các ban ngành liên quan như UBND huyện, các phòng ban UBND huyện và xã tham gia vào việc quản lý chất thải rắn. Các nhóm mục tiêu này bao gồm Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở KH & ĐT, lãnh đạo UBND huyện, các lãnh đạo Sở TN & MT, Phòng Công thương, Phòng Kinh tế, Phòng NN & PTNT, Phòng Quản lý đô thị
  • Lãnh đạo của các xã mục tiêu
  • Cán bộ Ban QLDA tỉnh (Ban QLDA)

TÀI LIỆU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s