Nâng cao nhận thức

GIỚI THIỆU

Việc cải thiện môi trường đòi hỏi những hành vi thích hợp tương ứng của cộng đồng, điều này cần một chiến lược dài hạn và hiệu quả về truyền thông. Nó cũng cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường với việc thải bỏ, tái chế, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt một cách thích hợp.

Việc bao phủ dịch vụ tới toàn bộ các hộ gia đình thì cần thiết để cải thiện chất lượng môi trường và là cơ sở chứng minh cho việc đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp. Tại tỉnh Bình Định, Chi cục Bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm về việc thực hiện chiến lược nâng cao nhận thức có hiệu quả cho 4 huyện mục tiêu.

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung là nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với cộng đồng về rác thải, ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường, tầm quan trọng về phân loại, thu gom, xử lý và tái chế rác thải.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động cho 4 huyện mục tiêu (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn) sẽ được thực hiện như sau:

CÁC NHÓM MỤC TIÊU
Các nhóm mục tiêu về chương trình nâng cao nhận thức là:

  • Người dân thuộc các huyện mục tiêu (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn)
  • Các trường học thuộc các huyện mục tiêu (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn)

Dựa vào đặc điểm của cộng đồng hưởng lợi, có 3 nhóm về nâng cao nhận thức môi trường sau:

  • Trong cộng đồng
  •  Trong trường học
  • Truyền thông đại chúng và tài liệu Thông tin – Giáo dục – Truyền thông (liên kết với tài liệu)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s