Tài liệu

Dự án đáp ứng nhu cầu thông tin cho cộng đồng bằng việc soạn thảo các tài liệu thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC) về nâng cao nhận thức rác thải, ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường và tầm quan trọng về phân loại, thu gom, xử lý và tái chế rác thải.

Sau đây, bạn có thể tìm thấy các tài liệu thông tin, giáo dục và truyền thông mà Dự án đã phát triển và sử dụng nhằm thông tin và giáo dục cho các đối tượng chủ chốt về quản lý rác thải. Và bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu này mà đã được sử dụng trong các buổi hội nghịhội thảo như powerpoint, tài liệu phát…

QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN (CTQLCTR)

HỘI THẢO & HỘI NGHỊ

CỘNG ĐỒNG & TRƯỜNG HỌC

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

  • Đoạn Video
  • Phim tài liệu

TÀI LIỆU

Advertisements

2 responses to “Tài liệu

  1. toi muon biet dia chi ban thung u rac sinh hoc va lam the nao de xin phep voi chinh quyen de lam mo hinh bien rac thanh nguon thuc an cho gia cam. Toi muon tim hieu nhung khong biet phai tim hieu o dau.

  2. toi muon tim hieu ve mo hinh xu ly chat thai tu rac de lam thuc an cho gia cam va toi muon biet dia chi ban thung u vi sinh vat ua nhiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s