Category Archives: Thông tin về Dự án Cấp nước & Vệ sinh tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định một số nội dung hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định, chủ yếu là ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Quy chế này được lập trong thời gian từ tháng 02 đến tháng 3/2012, chia thành 03 giai đoạn: giai đoạn tham vấn, giai đoạn củng cố và giai đoạn tổng kết.

Các hoạt động tham vấn được thực hiện cùng với các cơ quan liên quan ở cấp tỉnh và cấp huyện. Dự án đã tổ chức 02 hội thảo tham vấn vào ngày 07/3/2012 và ngày 30/3/2012. Kết quả tham vấn là căn cứ để lập và hoàn thiện Quy chế, lập lộ trình thực hiện và xác định nhu cầu nâng cao năng lực.

Đến tháng 7/2012, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức hội thảo triển khai Quy chế cho toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Định  được ban hành là cơ sở để các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn, lập  Quy chế quản lý chất thải rắn, và xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn cho huyện/thị xã. Đến nay, các huyện/thị xã đã dự kiến thành phần Ban chỉ đạo, lập dự thảo Quy chế và xây dựng về cơ bản Mô hình quản lý.

 Click để xem Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Advertisements

Cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII

Ngày 20/3/2013, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VI, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VII diễn ra tại UBND tỉnh vào ngày 20/3/2013. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà. Tham dự cuộc họp có đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án.

PSC 7 - March 2013

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012, trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng đầu năm 2013, các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Kết luận cuộc họp, Ban chỉ đạo đã phê duyệt về nguyên tắc Báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012, Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2012, Chiến lược Phát triển năng lực và kế hoạch hành động giai đoạn 2012-2014.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 7 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Nghiệm thu gói thầu số 02-XL thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 19/3/2013, Trung tâm NS&VSMT NT đã tổ chức nghiệm thu gói thầu số 02-XL “Trạm bơm tăng áp” thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đây là một trong những gói thầu quan trọng quyết định thời gian hoàn thành của toàn bộ công trình.

Tham gia buổi nghiệm thu có đại diện chủ đầu tư – Trung tâm NS&VSMT NT, Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, Ban QLDA tỉnh, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, và đại diện các xã hưởng lợi. Tại buổi nghiệm thu, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và chủ đầu tư trình bày báo cáo kết quả thực hiện, sau đó đại diện cộng đồng tham gia nhận xét về tiến độ thi công. Các bên đều đánh giá cao tiến độ và chất lượng thi công, thống nhất nghiệm thu và bàn giao công trình.

Acceptance Meeting - March 2013

Nhìn chung, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. 11 gói thầu bao gồm mạng lưới đường ống nước sạch, tuyến ống truyền tải, hệ thống điện và trạm bơm tăng áp đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao. Riêng gói thầu 01-XL “Nhà máy xử lý nước, 04 trạm bơm cấp 1 và đường ống nước thô” vẫn chưa hoàn thành do gói thầu 02a-HH (gói thầu thiết bị) chưa được triển khai lắp đặt.

Dự kiến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với công suất 5.600m3/ngày sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2013. Trong năm đầu tiên, Trung tâm NS&VSMT NT sẽ thực hiện đấu nối cho khoảng 2.400 hộ gia đình, dự kiến sẽ đấu nối cho toàn bộ 14.000 hộ gia đình trong khu vực hưởng lợi đến năm 2018. Ngoài ra, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát cũng sẽ cấp nước cho xã Phước Quang, do công trình cấp nước hiện nay của xã không đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 01/2/2013, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lập trong khuôn khổ Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, và được thẩm tra bởi Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á. Tư vấn thẩm tra bao gồm ông Nguyễn Công Thành và ông Nguyễn Đình Ninh.

Tham dự hội thảo có đại diện của UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện Phù Cát và Tuy Phước, UBND 7 xã hưởng lợi và Ban QLDA tỉnh.

Mở đầu hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trình bày Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Mô hình được xây dựng theo hướng có sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý. Đề án trình bày tổng quan về công trình, đồng thời đề ra các biện pháp giúp cán bộ quản lý và vận hành giảm thiểu, loại bỏ và ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình cấp nước, kiểm soát các mối nguy cho sức khỏe con người trong quá trình phân phối nước từ nhà máy xử lý cho đến người dùng nước.

Sau phần trình bày Đề án của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á trình bày kết quả thẩm tra Đề án.

RWS Workshop - Feb 2013

Theo kết quả thẩm tra, Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát phù hợp với khung pháp lý hiện hành và thực tiễn cấp nước nông thôn. Tư vấn thẩm tra cũng đề xuất một số khuyến nghị về cơ chế tài chính và đấu nối hộ gia đình nhằm làm hoàn chỉnh hơn Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đề xuất.

Sau khi hoàn chỉnh Đề án Mô hình dựa trên kết quả thẩm tra và ý kiến góp ý của các bên tại hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ trình Đề án cho Sở NN&PTNT xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

BTC từ các nơi trên thế giới gửi đến tất cả chúng ta lời chúc Giáng sinh an lành và Chúc mừng năm mới!

Happy New Year 2013

Họp Ban chỉ đạo lần thứ 6

Ngày 14/8/2012, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 6 tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 5, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 6 diễn ra tại Khách sạn Hoàng Gia vào sáng ngày 14/8/2012. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng. Tham dự cuộc họp có đại diện của BTC gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại biểu các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Hải, Giám đốc vừa bổ nhiệm của Ban QLDA tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Luân, Điều phối viên dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng cuối năm 2012. Nhìn chung, các hoạt động của dự án đều đảm bảo tiến độ được Ban chỉ đạo 5 phê duyệt. Theo báo cáo, dự án đã đạt được kết quả tốt ở cả 4 hợp phần:

 1. Tăng cường năng lực của các cơ quan có liên quan;
 2. Nâng cao nhận thức về sử dụng nước ăn uống an toàn và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường;
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Phù Cát, và nâng cấp công trình hồ chứa nước Hóc Môn thuộc huyện Phù Mỹ;
 4. Đầu tư các hệ thống xử lý chất thải rắn kết hợp với phương thức vận hành và bảo dưỡng hiệu quả trên địa bàn 4 huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 6 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Ông Pierre Dulieu - Ông Mai Thanh Thắng - Ông Nguyễn Thành Hải

Ông Pierre Dulieu – Ông Mai Thanh Thắng – Ông Nguyễn Thành Hải

Ban Chỉ đạo Dự án (BCĐ Dự án) họp tại Quy Nhơn

Ngày 24 tháng 2, cuộc họp BCĐ Dự án đã được tổ chức tại Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. BCĐ Dự án đại diện cho cấp quản lý cao nhất của dự án và các thành viên BCĐ dự án họp sáu tháng một lần để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị thực hiện dự án đạt được kết quả và mục tiêu đề ra.

Tại cuộc họp, BCĐ Dự án xác định rõ vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan; đánh giá tiến độ của dự án và những thành tựu đạt được; phê duyệt báo cáo tài chính và báo cáo tiến độ do Ban Quản lý Dự án tỉnh chuẩn bị; phê duyệt kế hoạch hành động và ngân sách cho sáu tháng đầu năm; phê duyệt các đề xuất liên quan đến những thay đổi trong Hồ sơ Kỹ thuật & Tài chính của dự án (TFF) và đảm bảo rằng việc kiểm toán được thực hiện sáu tháng và hàng năm.

Các thành viên chính của BCĐ Dự án bao gồm:

 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ trì);
 • Bộ Kế hoạch & Đầu tư (Bộ KH & ĐT);
 • Bộ Tài chính (Bộ TC);
 • Cơ quan phát triển Bỉ (BTC Hà Nội);
 • Ủy ban Nhân dân các huyện (UBND huyện) Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước và Tây Sơn;
 • Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định (Sở KH & ĐT);
 • Sở Tài chính tỉnh Bình Định (Sở TC);
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (Sở NN & PTNT);
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (Sở XD);
 • Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Định (Sở TN & MT).

Nhìn chung, BCĐ Dự án đóng vai trò như một cố vấn về tổ chức, kỹ thuật và tài chính và là kiểm toán viên của Dự án. Và các cuộc họp BCĐ Dự án được đánh giá cao đối với việc thực hiện Dự án trong tương lai.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết báo cáo tiến độ của cuộc họp BCĐ Dự án lần 5  (tháng 02/2012)  tại đây , báo cáo và biên bản này do Ban Quản lý Dự án tỉnh chuẩn bị.

Ban Quản lý Dự án tỉnh tham dự Hội thảo tại tỉnh Ninh Thuận!

Ngày 4-11-2011, Ban Quản lý Dự án tỉnh (Ban QLDA) đã tham dự “Hội thảo về lựa chọn mô hình và phương án cung cấp tài chính cho vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Ninh Thuận”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cung cấp một số thông tin về mô hình Hợp tác công-tư trong quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, giúp tỉnh có cơ chế hợp lý trong việc xây dựng và lựa chọn đơn vị quản lý một hệ thống giám sát khung pháp lý về quản lý thoát nước tại địa phương.

Các chuyên gia đã cung cấp một số thông tin về các chủ đề liên quan, các đại biểu cũng đã chia làm 02 nhóm thảo luận để tìm ra mô hình quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và phương án cung cấp tài chính đối với hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Ninh Thuận.

Những kinh nghiệm mà các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày tại Hội thảo là kinh nghiệm quý giá để các thành viên Ban QLDA tiếp thu và thực hiện tốt dự án trong tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Web


Cuộc họp về các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện cho các bên liên quan

Thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2011, Ban Quản lý dự án tỉnh (QLDA) mời các bên liên quan tham gia cuộc họp về việc thiết lập, phát triển và phê duyệt các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện (QHQLCTR) tại Văn phòng Ban QLDA tỉnh, thành phố Quy Nhơn. Cuộc họp đã mang lại hiệu quả cao trong việc phê duyệt các QHQLCTR và kế hoạch đầu tư bãi chôn lấp cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn.

Đại biểu tham dự cuộc họp bao gồm Sở Xây dựng, Sở TN & MT, UBND các huyện (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tây Sơn), Ban Quản lý dự án Đầu tư & Xây dựng huyện (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn), Cố vấn kỹ thuật quốc tế và Cán bộ Ban QLDA tỉnh (Giám đốc, Điều phối viên, Kỹ sư môi trường và Thư ký).

Trong cuộc họp này, các đại biểu đã đi đến thống nhất về quá trình phê duyệt các Quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện do đơn vị tư vấn EP & T lập cho 04 huyện mục tiêu của dự án (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn). Hơn nữa, các tài liệu liên quan đến việc đầu tư các bãi chôn lấp của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn đã được xem xét và tất cả đại biểu đã nhất trí về kế hoạch chuẩn bị đầu tư.

Lưu ý: Chánh văn phòng UBND tỉnh vắng mặt