Category Archives: Nâng cao nhận thức và Phát triển năng lực

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định một số nội dung hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định, chủ yếu là ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Quy chế này được lập trong thời gian từ tháng 02 đến tháng 3/2012, chia thành 03 giai đoạn: giai đoạn tham vấn, giai đoạn củng cố và giai đoạn tổng kết.

Các hoạt động tham vấn được thực hiện cùng với các cơ quan liên quan ở cấp tỉnh và cấp huyện. Dự án đã tổ chức 02 hội thảo tham vấn vào ngày 07/3/2012 và ngày 30/3/2012. Kết quả tham vấn là căn cứ để lập và hoàn thiện Quy chế, lập lộ trình thực hiện và xác định nhu cầu nâng cao năng lực.

Đến tháng 7/2012, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức hội thảo triển khai Quy chế cho toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Định  được ban hành là cơ sở để các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn, lập  Quy chế quản lý chất thải rắn, và xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn cho huyện/thị xã. Đến nay, các huyện/thị xã đã dự kiến thành phần Ban chỉ đạo, lập dự thảo Quy chế và xây dựng về cơ bản Mô hình quản lý.

 Click để xem Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Advertisements

Cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII

Ngày 20/3/2013, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VI, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VII diễn ra tại UBND tỉnh vào ngày 20/3/2013. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà. Tham dự cuộc họp có đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án.

PSC 7 - March 2013

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012, trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng đầu năm 2013, các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Kết luận cuộc họp, Ban chỉ đạo đã phê duyệt về nguyên tắc Báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012, Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2012, Chiến lược Phát triển năng lực và kế hoạch hành động giai đoạn 2012-2014.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 7 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Nghiệm thu gói thầu số 02-XL thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 19/3/2013, Trung tâm NS&VSMT NT đã tổ chức nghiệm thu gói thầu số 02-XL “Trạm bơm tăng áp” thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đây là một trong những gói thầu quan trọng quyết định thời gian hoàn thành của toàn bộ công trình.

Tham gia buổi nghiệm thu có đại diện chủ đầu tư – Trung tâm NS&VSMT NT, Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, Ban QLDA tỉnh, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, và đại diện các xã hưởng lợi. Tại buổi nghiệm thu, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và chủ đầu tư trình bày báo cáo kết quả thực hiện, sau đó đại diện cộng đồng tham gia nhận xét về tiến độ thi công. Các bên đều đánh giá cao tiến độ và chất lượng thi công, thống nhất nghiệm thu và bàn giao công trình.

Acceptance Meeting - March 2013

Nhìn chung, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. 11 gói thầu bao gồm mạng lưới đường ống nước sạch, tuyến ống truyền tải, hệ thống điện và trạm bơm tăng áp đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao. Riêng gói thầu 01-XL “Nhà máy xử lý nước, 04 trạm bơm cấp 1 và đường ống nước thô” vẫn chưa hoàn thành do gói thầu 02a-HH (gói thầu thiết bị) chưa được triển khai lắp đặt.

Dự kiến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với công suất 5.600m3/ngày sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2013. Trong năm đầu tiên, Trung tâm NS&VSMT NT sẽ thực hiện đấu nối cho khoảng 2.400 hộ gia đình, dự kiến sẽ đấu nối cho toàn bộ 14.000 hộ gia đình trong khu vực hưởng lợi đến năm 2018. Ngoài ra, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát cũng sẽ cấp nước cho xã Phước Quang, do công trình cấp nước hiện nay của xã không đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 01/2/2013, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lập trong khuôn khổ Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, và được thẩm tra bởi Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á. Tư vấn thẩm tra bao gồm ông Nguyễn Công Thành và ông Nguyễn Đình Ninh.

Tham dự hội thảo có đại diện của UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện Phù Cát và Tuy Phước, UBND 7 xã hưởng lợi và Ban QLDA tỉnh.

Mở đầu hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trình bày Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Mô hình được xây dựng theo hướng có sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý. Đề án trình bày tổng quan về công trình, đồng thời đề ra các biện pháp giúp cán bộ quản lý và vận hành giảm thiểu, loại bỏ và ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình cấp nước, kiểm soát các mối nguy cho sức khỏe con người trong quá trình phân phối nước từ nhà máy xử lý cho đến người dùng nước.

Sau phần trình bày Đề án của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á trình bày kết quả thẩm tra Đề án.

RWS Workshop - Feb 2013

Theo kết quả thẩm tra, Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát phù hợp với khung pháp lý hiện hành và thực tiễn cấp nước nông thôn. Tư vấn thẩm tra cũng đề xuất một số khuyến nghị về cơ chế tài chính và đấu nối hộ gia đình nhằm làm hoàn chỉnh hơn Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đề xuất.

Sau khi hoàn chỉnh Đề án Mô hình dựa trên kết quả thẩm tra và ý kiến góp ý của các bên tại hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ trình Đề án cho Sở NN&PTNT xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thông báo

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định hiện đang chuẩn bị các thủ tục đấu thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu cho gói thầu “Tư vấn hỗ trợ xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn” thuộc dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định thông báo quá trình đấu thầu sẽ được thực hiện trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 01/2013. Vậy các nhà thầu có quan tâm theo dõi để tiện việc tham gia.

Xem Điều khoản tham chiếu tại đây…

Triển khai thực hiện các hoạt động Nâng cao nhận thức

Trong tháng 10 và 11/2012, nhiều hoạt động Nâng cao nhận thức đã được triển khai tại các huyện trong vùng dự án. Nội dung của các hoạt động này là về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch (thực hiện ở các huyện Phù Cát và Tuy Phước) và quản lý chất thải rắn (thực hiện ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn).

Cụ thể, các hoạt động này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nước sạch, bảo vệ tài nguyên nước và tầm quan trọng của việc tiết giảm, thu gom, xử lý và tái chế rác thải. Như vậy, người dân sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và có hành vi đúng đắn về việc sử dụng nước sạch tiết kiệm cũng như xử lý rác thải.

Đối tượng của các hoạt động này là UBND huyện, UBND xã, Hội Phụ nữ các cấp, người dân địa phương, giáo viên và học sinh các trường THCS và trường Tiểu học trong vùng dự án. Một số hoạt động điển hình đã được tổ chức như:

 • Ở trường học: tổ chức một số cuộc thi, trò chơi, diễn kịch hoặc lồng ghép vào tiết chào cờ đầu tuần …
 • Ở cấp thôn: tổ chức họp dân, hoạt động của hội phụ nữ, …
Huyện Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Video: Hội thảo và Tập huấn Nâng cao nhận thức

Trong tháng 7 và tháng 8/2012, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 8 cuộc hội thảo và tập huấn tại Quy Nhơn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về quản lý chất thải rắn và nước sạch.

XEM VIDEO TẠI ĐÂY

 

Họp Ban chỉ đạo lần thứ 6

Ngày 14/8/2012, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 6 tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 5, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 6 diễn ra tại Khách sạn Hoàng Gia vào sáng ngày 14/8/2012. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng. Tham dự cuộc họp có đại diện của BTC gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại biểu các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Hải, Giám đốc vừa bổ nhiệm của Ban QLDA tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Luân, Điều phối viên dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng cuối năm 2012. Nhìn chung, các hoạt động của dự án đều đảm bảo tiến độ được Ban chỉ đạo 5 phê duyệt. Theo báo cáo, dự án đã đạt được kết quả tốt ở cả 4 hợp phần:

 1. Tăng cường năng lực của các cơ quan có liên quan;
 2. Nâng cao nhận thức về sử dụng nước ăn uống an toàn và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường;
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Phù Cát, và nâng cấp công trình hồ chứa nước Hóc Môn thuộc huyện Phù Mỹ;
 4. Đầu tư các hệ thống xử lý chất thải rắn kết hợp với phương thức vận hành và bảo dưỡng hiệu quả trên địa bàn 4 huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 6 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Ông Pierre Dulieu - Ông Mai Thanh Thắng - Ông Nguyễn Thành Hải

Ông Pierre Dulieu – Ông Mai Thanh Thắng – Ông Nguyễn Thành Hải

Hội thảo/Tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức

Thực hiện Chiến lược nâng cao nhận thức của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 8 hội thảo/tập huấn về quản lý chất thải rắn/nước sạch và kỹ năng truyền thông tại Quy Nhơn từ 26/7/2012 đến 07/8/2012. Các hội thảo/tập huấn này nhằm chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức trong thời gian tới.

Thành phần tham dự hội thảo/tập huấn bao gồm các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã; nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường, nhóm tuyên truyền viên phụ nữ và dân chính cấp thôn; nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở và Tiểu học đến từ 6 huyện/thị xã trong vùng dự án (các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn).

Mỗi hội thảo/tập huấn được thiết kế riêng cho từng nhóm mục tiêu, bao gồm:

 • Ngày 26/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 63 người.
 • Ngày 27/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 48 người.
 • Ngày 31/7/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 43 người.
 • Ngày 01/8/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 42 người.
 • Ngày 02/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 77 người.
 • Ngày 06/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 61 người.
 • Ngày 03/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 90 người.
 • Ngày 07/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 72 người.

Mục tiêu chính của các buổi hội thảo/tập huấn là củng cố kiến thức về các nội dung sau:

 • Chất thải rắn: Lợi ích của việc chi trả phí thu gom, phương pháp xử lý chất thải hữu cơ và chất thải tái chế, tác hại của rác, nguyên lý 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế), các bệnh liên quan đến chất thải rắn, bãi chôn lấp hợp vệ sinh, v.v…
 • Nước sạch: Lợi ích của việc chi trả phí nước sạch, tầm quan trong của việc sử dụng nước sạch, sự khan hiếm nước, các bệnh liên quan đến nước bị ô nhiễm, v.v…

Ngoài ra, các buổi hội thảo/tập huấn còn giúp tăng cường kỹ năng, kiến thức về hoạt động truyền thông; cung cấp phương pháp lập kế hoạch truyền thông, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động truyền thông.

Các buổi hội thảo/tập huấn được thực hiện theo phương pháp có sự tham gia, sử dụng nhiều loại hình bài tập, thảo luận nhóm, trình bày và thảo luận chung. Tại cuối mỗi buổi hội thảo/tập huấn, mỗi nhóm phải thực hành lập kế hoạch truyền thông và dự toán cho nhóm mình.

Trong thời gian tới, các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/thị xã sẽ kiểm tra các kế hoạch truyền thông trước khi trình Ban QLDA tỉnh xem xét và phê duyệt. Sau khi kế hoạch truyền thông được phê duyệt, các nhóm truyền thông sẽ triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về chất thải rắn và nước sạch tại đơn vị mình.

Một số hình ảnh hội thảo/tập huấn

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại các Trung tâm Nước miền Nam

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định và một số đơn vị có liên quan đến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã đi thăm 3 Trung tâm Nước ở miền Nam trong thời gian từ ngày 22 – 29/7/2012. Qua chuyến đi này, đoàn sẽ vận dụng các bài học kinh nghiệm từ các đơn vị đến thăm vào quá trình xây dựng mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

Tháng 6/2012, dự án đã hoàn thành hoạt động Đánh giá năng lực tổ chức – thể chế. Hoạt động này được hỗ trợ thực hiện bởi Tư vấn T&C. Căn cứ kết quả hoạt động này, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã lập Đề án mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát có sự tham gia của các bên liên quan.

Sau đó, được sự hỗ trợ của Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã tổ chức một chuyến đi học tập kinh nghiệm đến một số Trung tâm Nước hiện đang áp dụng mô hình quản lý, khai thác và vận hành công trình tương tự. Tham gia chuyến đi có 22 đại biểu đến từ UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định, UBND huyện Phù Cát và Tuy Phước, và UBND các xã hưởng lợi. Đoàn đã đến thăm các đơn vị sau:

 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Thuận;
 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Trà Vinh.

Sau chuyến đi, Trung tâm Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định sẽ viết báo cáo kết quả chuyến đi, bao gồm thông tin về các đơn vị đến thăm, và các bài học kinh nghiệm sẽ vận dụng cho mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Dự kiến đến tháng 9/2012, dự án sẽ phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.