Category Archives: Nước sạch

Cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII

Ngày 20/3/2013, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ VII tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VI, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ VII diễn ra tại UBND tỉnh vào ngày 20/3/2013. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà. Tham dự cuộc họp có đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án.

PSC 7 - March 2013

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012, trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng đầu năm 2013, các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Kết luận cuộc họp, Ban chỉ đạo đã phê duyệt về nguyên tắc Báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012, Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2012, Chiến lược Phát triển năng lực và kế hoạch hành động giai đoạn 2012-2014.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 7 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Advertisements

Nghiệm thu gói thầu số 02-XL thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 19/3/2013, Trung tâm NS&VSMT NT đã tổ chức nghiệm thu gói thầu số 02-XL “Trạm bơm tăng áp” thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đây là một trong những gói thầu quan trọng quyết định thời gian hoàn thành của toàn bộ công trình.

Tham gia buổi nghiệm thu có đại diện chủ đầu tư – Trung tâm NS&VSMT NT, Cơ quan Phát triển Bỉ – BTC, Ban QLDA tỉnh, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, và đại diện các xã hưởng lợi. Tại buổi nghiệm thu, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và chủ đầu tư trình bày báo cáo kết quả thực hiện, sau đó đại diện cộng đồng tham gia nhận xét về tiến độ thi công. Các bên đều đánh giá cao tiến độ và chất lượng thi công, thống nhất nghiệm thu và bàn giao công trình.

Acceptance Meeting - March 2013

Nhìn chung, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. 11 gói thầu bao gồm mạng lưới đường ống nước sạch, tuyến ống truyền tải, hệ thống điện và trạm bơm tăng áp đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao. Riêng gói thầu 01-XL “Nhà máy xử lý nước, 04 trạm bơm cấp 1 và đường ống nước thô” vẫn chưa hoàn thành do gói thầu 02a-HH (gói thầu thiết bị) chưa được triển khai lắp đặt.

Dự kiến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với công suất 5.600m3/ngày sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2013. Trong năm đầu tiên, Trung tâm NS&VSMT NT sẽ thực hiện đấu nối cho khoảng 2.400 hộ gia đình, dự kiến sẽ đấu nối cho toàn bộ 14.000 hộ gia đình trong khu vực hưởng lợi đến năm 2018. Ngoài ra, công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát cũng sẽ cấp nước cho xã Phước Quang, do công trình cấp nước hiện nay của xã không đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 01/2/2013, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức hội thảo thẩm tra Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lập trong khuôn khổ Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, và được thẩm tra bởi Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á. Tư vấn thẩm tra bao gồm ông Nguyễn Công Thành và ông Nguyễn Đình Ninh.

Tham dự hội thảo có đại diện của UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện Phù Cát và Tuy Phước, UBND 7 xã hưởng lợi và Ban QLDA tỉnh.

Mở đầu hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trình bày Đề án Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Mô hình được xây dựng theo hướng có sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý. Đề án trình bày tổng quan về công trình, đồng thời đề ra các biện pháp giúp cán bộ quản lý và vận hành giảm thiểu, loại bỏ và ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình cấp nước, kiểm soát các mối nguy cho sức khỏe con người trong quá trình phân phối nước từ nhà máy xử lý cho đến người dùng nước.

Sau phần trình bày Đề án của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Đông Nam Á trình bày kết quả thẩm tra Đề án.

RWS Workshop - Feb 2013

Theo kết quả thẩm tra, Mô hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát phù hợp với khung pháp lý hiện hành và thực tiễn cấp nước nông thôn. Tư vấn thẩm tra cũng đề xuất một số khuyến nghị về cơ chế tài chính và đấu nối hộ gia đình nhằm làm hoàn chỉnh hơn Đề án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đề xuất.

Sau khi hoàn chỉnh Đề án Mô hình dựa trên kết quả thẩm tra và ý kiến góp ý của các bên tại hội thảo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ trình Đề án cho Sở NN&PTNT xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Video: Hội thảo và Tập huấn Nâng cao nhận thức

Trong tháng 7 và tháng 8/2012, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 8 cuộc hội thảo và tập huấn tại Quy Nhơn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về quản lý chất thải rắn và nước sạch.

XEM VIDEO TẠI ĐÂY

 

Họp Ban chỉ đạo lần thứ 6

Ngày 14/8/2012, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 6 tại Quy Nhơn. Tại cuộc họp, Ban QLDA tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ và báo cáo giải ngân kể từ cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 5, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012. Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh còn báo cáo các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất một số kiến nghị cần được Ban chỉ đạo giải quyết. Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về kết quả đạt được, quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và quyết định một số vấn đề cấp bách của dự án.

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 6 diễn ra tại Khách sạn Hoàng Gia vào sáng ngày 14/8/2012. Chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng. Tham dự cuộc họp có đại diện của BTC gồm ông Pierre Dulieu, Trưởng đại diện thường trú và bà Cáp Thị Vân Anh, Cán bộ chương trình; đại biểu các sở, ngành cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm NS&VSMT NT…) và lãnh đạo UBND các huyện trong vùng dự án. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Hải, Giám đốc vừa bổ nhiệm của Ban QLDA tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Luân, Điều phối viên dự án, đã báo cáo tiến độ hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời trình bày kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho 6 tháng cuối năm 2012. Nhìn chung, các hoạt động của dự án đều đảm bảo tiến độ được Ban chỉ đạo 5 phê duyệt. Theo báo cáo, dự án đã đạt được kết quả tốt ở cả 4 hợp phần:

 1. Tăng cường năng lực của các cơ quan có liên quan;
 2. Nâng cao nhận thức về sử dụng nước ăn uống an toàn và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường;
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Phù Cát, và nâng cấp công trình hồ chứa nước Hóc Môn thuộc huyện Phù Mỹ;
 4. Đầu tư các hệ thống xử lý chất thải rắn kết hợp với phương thức vận hành và bảo dưỡng hiệu quả trên địa bàn 4 huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn.

Sau phần báo cáo của Ban QLDA tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo dự án đã tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến báo cáo. Cuộc họp được đánh giá thành công vì đã tạo cơ hội cho tất cả các bên có liên quan chia sẻ ý kiến về tiến độ và kế hoạch của dự án cũng như quá trình tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện Ban QLDA tỉnh đang điều chỉnh báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo dự án.

Ban QLDA tỉnh sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Ban chỉ đạo lần thứ 6 (bản điều chỉnh) và Biên bản cuộc họp.

Ông Pierre Dulieu - Ông Mai Thanh Thắng - Ông Nguyễn Thành Hải

Ông Pierre Dulieu – Ông Mai Thanh Thắng – Ông Nguyễn Thành Hải

Hội thảo/Tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức

Thực hiện Chiến lược nâng cao nhận thức của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 8 hội thảo/tập huấn về quản lý chất thải rắn/nước sạch và kỹ năng truyền thông tại Quy Nhơn từ 26/7/2012 đến 07/8/2012. Các hội thảo/tập huấn này nhằm chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức trong thời gian tới.

Thành phần tham dự hội thảo/tập huấn bao gồm các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã; nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường, nhóm tuyên truyền viên phụ nữ và dân chính cấp thôn; nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở và Tiểu học đến từ 6 huyện/thị xã trong vùng dự án (các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn).

Mỗi hội thảo/tập huấn được thiết kế riêng cho từng nhóm mục tiêu, bao gồm:

 • Ngày 26/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 63 người.
 • Ngày 27/7/2012: Hội thảo về chất thải rắn cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 48 người.
 • Ngày 31/7/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Trung học cơ sở với sự tham gia của 43 người.
 • Ngày 01/8/2012: Hội thảo về nước sạch cho nhóm giáo viên truyền thông Tiểu học với sự tham gia của 42 người.
 • Ngày 02/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 77 người.
 • Ngày 06/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho phụ nữ các cấp với sự tham gia của 61 người.
 • Ngày 03/8/2012: Tập huấn về chất thải rắn cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 90 người.
 • Ngày 07/8/2012: Tập huấn về nước sạch cho các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/ thị xã, các nhóm truyền thông xã/ thị trấn/ phường và dân chính thôn với sự tham gia của 72 người.

Mục tiêu chính của các buổi hội thảo/tập huấn là củng cố kiến thức về các nội dung sau:

 • Chất thải rắn: Lợi ích của việc chi trả phí thu gom, phương pháp xử lý chất thải hữu cơ và chất thải tái chế, tác hại của rác, nguyên lý 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế), các bệnh liên quan đến chất thải rắn, bãi chôn lấp hợp vệ sinh, v.v…
 • Nước sạch: Lợi ích của việc chi trả phí nước sạch, tầm quan trong của việc sử dụng nước sạch, sự khan hiếm nước, các bệnh liên quan đến nước bị ô nhiễm, v.v…

Ngoài ra, các buổi hội thảo/tập huấn còn giúp tăng cường kỹ năng, kiến thức về hoạt động truyền thông; cung cấp phương pháp lập kế hoạch truyền thông, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động truyền thông.

Các buổi hội thảo/tập huấn được thực hiện theo phương pháp có sự tham gia, sử dụng nhiều loại hình bài tập, thảo luận nhóm, trình bày và thảo luận chung. Tại cuối mỗi buổi hội thảo/tập huấn, mỗi nhóm phải thực hành lập kế hoạch truyền thông và dự toán cho nhóm mình.

Trong thời gian tới, các nhóm hỗ trợ truyền thông huyện/thị xã sẽ kiểm tra các kế hoạch truyền thông trước khi trình Ban QLDA tỉnh xem xét và phê duyệt. Sau khi kế hoạch truyền thông được phê duyệt, các nhóm truyền thông sẽ triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về chất thải rắn và nước sạch tại đơn vị mình.

Một số hình ảnh hội thảo/tập huấn

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại các Trung tâm Nước miền Nam

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định và một số đơn vị có liên quan đến công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đã đi thăm 3 Trung tâm Nước ở miền Nam trong thời gian từ ngày 22 – 29/7/2012. Qua chuyến đi này, đoàn sẽ vận dụng các bài học kinh nghiệm từ các đơn vị đến thăm vào quá trình xây dựng mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

Tháng 6/2012, dự án đã hoàn thành hoạt động Đánh giá năng lực tổ chức – thể chế. Hoạt động này được hỗ trợ thực hiện bởi Tư vấn T&C. Căn cứ kết quả hoạt động này, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã lập Đề án mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát có sự tham gia của các bên liên quan.

Sau đó, được sự hỗ trợ của Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đã tổ chức một chuyến đi học tập kinh nghiệm đến một số Trung tâm Nước hiện đang áp dụng mô hình quản lý, khai thác và vận hành công trình tương tự. Tham gia chuyến đi có 22 đại biểu đến từ UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định, UBND huyện Phù Cát và Tuy Phước, và UBND các xã hưởng lợi. Đoàn đã đến thăm các đơn vị sau:

 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Thuận;
 • Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Trà Vinh.

Sau chuyến đi, Trung tâm Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định sẽ viết báo cáo kết quả chuyến đi, bao gồm thông tin về các đơn vị đến thăm, và các bài học kinh nghiệm sẽ vận dụng cho mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Dự kiến đến tháng 9/2012, dự án sẽ phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

TƯ LIỆU: Khởi công xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

Ngày 24/02/2012, lễ khởi công Công trình cấp nước sinh hoạt Phù Cát chính thức diễn ra tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, Ban QLDA Cấp nước & Vệ sinh tỉnh đã tổ chức các hội thảo để có được sự thống nhất và cam kết về khung thể chế-tổ chức cho việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng Nhà máy cấp nước sinh hoạt Phù Cát trong tương lai.

Nếu bạn không có thời gian đọc tất cả tài liệu về Nhà máy cấp nước sinh hoạt Phù Cát. Vui lòng xem đoạn tư liệu này.

Hãy tận hưởng!

Hội thảo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức có sự tham gia về quản lý cấp nước nông thôn

Ngày 15 tháng 6, Ban QLDA Cấp nước & Vệ sinh tỉnh và đơn vị tư vấn T&C tổ chức hội thảo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức để thống nhất về bố trí sắp xếp thể chế, vai trò, trách nhiệm và khuyến nghị do tư vấn nêu ra cho các bên liên quan về công tác quản lý và vận hành nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn Phù Cát – Tuy Phước.

Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành và các cấp khác nhau (như Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Y tế, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện và UBND các xã) và bao gồm bài trình bày của tư vấn của công ty T&C cũng như các cuộc thảo luận có sự tham gia và tương tác cao để có được sự thống nhất và cam kết đầy đủ của tất cả các bên liên quan về báo cáo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức cuối cùng.

Trong các cuộc thảo luận, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến hữu ích, trao đổi các ý kiến và góp ý về nội dung của báo cáo Đánh giá năng lực thể chế – tổ chức. Các đại biểu đã đạt được sự đồng thuận về bốn vấn đề chính đã nêu trong báo cáo như sau:

 • Cơ chế phối hợp giữa tất cả các bên liên quan của các cấp khác nhau
 • Những thách thức/khó khăn chính trong quản lý cấp nước nông thôn
 • Vai trò & trách nhiệm của từng bên liên quan
 • Các khuyến nghị mà tư vấn T&C đã trình bày cho từng bên liên quan

Hội thảo diễn ra rất thành công và tất cả các bên liên quan tham gia vào việc bố trí sắp xếp thể chế tổ chức về quản lý và vận hành nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn Phù Cát – Tuy Phước. Các đại biểu đã nhất trí, ủng hộ và cam kết sẽ thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình. Tư vấn của công ty T&C sẽ hiệu chỉnh lại báo cáo cuối cùng và sẽ gửi báo cáo này cho Ban QLDA tỉnh và các bên liên quan khác. Báo cáo cuối cùng này sẽ được xem như là tiền đề xây dựng chiến lược năng lực cho hợp phần cấp nước nông thôn của dự án, và chiến lược này sẽ được hoàn thiện trong tháng 8 năm 2012.

Hình ảnh hội thảo …

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ

Ngày 14 – 22/05/2012, Ban QLDA tỉnh cùng với các cấp lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ. Mục tiêu chính của chuyến đi này là nhằm xây dựng năng lực quản lý và vận hành cho các cấp lãnh đạo của tỉnh, Ban QLDA tỉnh và các bên có liên quan cũng như để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ Bỉ và chính phủ Việt Nam nói chung và giữa BTC với tỉnh Bình Định nói riêng.

Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Bỉ là một hoạt động thuộc hợp phần Phát triển năng lực của dự án và đi kèm với các hoạt động chính đang diễn ra của dự án, dự án cũng đang tập trung mạnh vào việc đánh giá và xây dựng năng lực thể chế và tổ chức. Tham gia chuyến đi có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh (1 người), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 người), Sở Xây dựng (1 người), Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (1 người) và cán bộ Ban QLDA tỉnh (3 người).

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với mục đích chính để tìm hiểu về khung pháp lý và thể chế, cơ chế chỉ đạo và giám sát hiện hành của chính phủ Flanders. Thông qua các địa điểm viếng thăm và những bài trình bày của các cơ quan và tổ chức này, các tham dự viên có được sự hiểu biết hơn về cơ cấu liên xã, công tác quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các dịch vụ quản lý chất thải rắn trong khu vực, quản lý nguồn nhân lực, cơ chế phục hồi chi phí thông qua phí thu gom và các hoạt động tái chế.

Đoàn đã thăm các công ty và tổ chức tại Bỉ với nội dung và mục đích sau:

 1. Cơ quan phát triển Bỉ: Cơ quan phát triển Bỉ là một công ty luật công vì mục đích xã hội, quản lý hơn 200 dự án trên thế giới, trong đó bao gồm Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định. Mục đích: Thúc đẩy mạng lưới và tạo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Cơ quan phát triển Bỉ và cán bộ thực hiện dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.
 2. Công ty Aquafin: Công ty tư nhân hóa xử lý nước thải. Mục đích: Tiếp nhận thông tin và học tập mô hình tư nhân hóa dịch vụ công ích đang được áp dụng tại Flanders, mục đích, cơ cấu và hoạt động của mô hình này. Thăm các nhà máy xử lý nước thải ở miền nam Antwerp.
 3. Cơ quan môi trường Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM): Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về môi trường vùng Flanders, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý tổng hợp chất thải rắn. Mục đích: Tìm hiểu sâu hơn về cơ chế điều phối và bộ máy thể chế tại vùng Flanders về môi trường, quản lý tổng hợp chất thải rắn và quản lý nước thải.
 4. Công ty cấp nước Vlaamse maatschappij voor watervoorziening (VMW): Công ty cấp nước lớn nhất tại vùng Flanders và tham gia phát triển các mạng lưới cấp thoát nước và lập dự án cho các công ty tư nhân. Mục đích: Tìm hiểu về những hoạt động và cơ cấu quản lý, chính sách và chương trình đầu tư và tầm nhìn tổng thể của công ty. Thăm hồ chứa nước thô và trung tâm cấp nước ở Kluizen.
 5. OVAM, Cơ quan quản lý rác thải vùng Flanders: Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và ngăn ngừa rác thải, vận chuyển và cải tạo đất vùng Flanders. Mục đích: Tìm hiểu về bộ máy thể chế ở vùng Flanders, cơ chế lập kế hoạch, quản lý tài chính và cơ chế phối hợp đang được áp dụng trong công tác quản lý rác thải, môi trường và quản lý nguồn nước ở phạm vi rộng hơn.
 6. IMOG, Tổ chức vì sức khỏe cộng đồng liên xã tại miền Tây Nam Flanders: Tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý chất thải rắn tổng hợp cho 11 xã/thị trấn với hơn 226.000 dân. Mục đích: Tìm hiểu về cơ cấu thể chế quản lý chất thải rắn tại vùng Flanders. Thăm bãi chôn lấp và nơi làm phân compost của IMOG ở Moen và lò đốt IMOG, nhà máy tái chế chất thải rắn và các hoạt động phân loại rác thải của cộng đồng ở Harelbeke.

Sau khi tham quan học tập, những người tham gia chuyến đi đưa ra những bài học kinh nghiệm và nhận thấy rằng cần phát triển hơn nữa các cơ chế quản lý nhà nước về công tác quản lý nước sạch, nước thải và chất thải rắn ở tỉnh Bình Định. Đối với quản lý chất thải rắn, những người tham gia nhấn mạnh rằng cần phải giảm lượng chất thải mang đến bãi chôn lấp, thông qua việc phân loại rác tại nguồn, tái chế và làm phân compost tại nguồn.

Những người tham gia cũng đưa ra một số đề nghị khác như áp dụng thí điểm mô hình quản lý liên xã IMOG vào dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, từng bước giới thiệu lò đốt chất thải rắn với việc tận thu năng lượng, thiết lập biểu giá nước phù hợp với người dân và thu đủ bù chi công tác vận hành và bảo dưỡng cho các kế hoạch sản xuất và các mạng lưới cấp nước.

Nhìn chung, những người tham gia đánh giá rất cao chương trình của chuyến đi học tập kinh nghiệm, những nơi viếng thăm và sự giải thích của các công ty, tổ chức. Dự án sẽ hỗ trợ tỉnh các chủ đề nói trên và tiếp tục làm việc tích cực với tất cả các bên liên quan để đạt được các mục tiêu của dự án.

Hình ảnh hội thảo …