Ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định một số nội dung hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định, chủ yếu là ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Quy chế này được lập trong thời gian từ tháng 02 đến tháng 3/2012, chia thành 03 giai đoạn: giai đoạn tham vấn, giai đoạn củng cố và giai đoạn tổng kết.

Các hoạt động tham vấn được thực hiện cùng với các cơ quan liên quan ở cấp tỉnh và cấp huyện. Dự án đã tổ chức 02 hội thảo tham vấn vào ngày 07/3/2012 và ngày 30/3/2012. Kết quả tham vấn là căn cứ để lập và hoàn thiện Quy chế, lập lộ trình thực hiện và xác định nhu cầu nâng cao năng lực.

Đến tháng 7/2012, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức hội thảo triển khai Quy chế cho toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Định  được ban hành là cơ sở để các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn, lập  Quy chế quản lý chất thải rắn, và xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn cho huyện/thị xã. Đến nay, các huyện/thị xã đã dự kiến thành phần Ban chỉ đạo, lập dự thảo Quy chế và xây dựng về cơ bản Mô hình quản lý.

 Click để xem Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s